Algemeen
Badenkaart
Postcard
Huisregels
December Actie
Summerpass Actie

Algemene Voorwaarden

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van – en op alle overeenkomsten met – Thermen La Mer B.V. en al haar huidige of toekomstige groepsmaatschappijen, hierna te noemen: “Thermen La Mer Day Spa Wellness”.
 2. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten van Thermen La Mer Day Spa Wellness afneemt, dan wel met wie Thermen La Mer Day Spa Wellness een overeenkomst aangaat of met wie Thermen La Mer Day Spa Wellness in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst zal verder worden aangeduid als “de gast”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.
 5. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van de gast wordt door Thermen La Mer Day Spa Wellness uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Het niet van toepassing zijn van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Voor zover deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met een klant worden deze algemene voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit een overeenkomst voortvloeiende deel- of vervolgopdrachten.

Artikel 2: Aanbod en prijzen

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Thermen La Mer Day Spa Wellness niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 2. Indien het aanbod is gebaseerd op door de gast verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Thermen La Mer Day Spa Wellness gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen of tarieven aan te passen.
 3. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 4. Getoonde of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op de website van Thermen La Mer Day Spa Wellness gelden slechts als indicatie. De gast kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.
 5. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van een overeenkomst is de gast bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de gast niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Thermen La Mer Day Spa Wellness heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, geldt de nieuwe prijs als bindend.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Indien de gast zonder daaraan voorafgaand aanbod aan Thermen La Mer Day Spa Wellness een boeking of een reservering doet, is Thermen La Mer Day Spa Wellness eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd.
 2. Thermen La Mer Day Spa Wellness is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de gast heeft bevestigd of zodra Thermen La Mer Day Spa Wellness met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Aanvullingen op – of wijzigingen van – deze algemene voorwaarden of een overeenkomst binden Thermen La Mer Day Spa Wellness pas nadat deze schriftelijk aan de gast zijn bevestigd.
 4. Thermen La Mer Day Spa Wellness kan te allen tijde en zonder opgave van redenen het sluiten van een overeenkomst weigeren.
 5. Ondanks dat een overeenkomst tot stand is gekomen, staat het Thermen La Mer Day Spa Wellness vrij te allen tijde het verlenen van diensten of het leveren van diensten te weigeren of op ieder moment te staken, indien de gast zich naar het oordeel van Thermen La Mer Day Spa Wellness niet fatsoenlijk gedraagt en/of de gast de aanwijzingen van Thermen La Mer Day Spa Wellness niet opvolgt. De gast kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie en blijft gebonden de overeengekomen betaling aan Thermen La Mer Day Spa Wellness te voldoen.

Artikel 4: Annuleren Beauty behandeling

 1. Bij annulering binnen 24 uur voor de afgesproken reservering zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, 100% in rekening te brengen. Wanneer u niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip en u heeft niet geannuleerd, dan zijn wij genoodzaakt 100% in rekening te brengen. Annuleren kan uitsluitend per e-mail info@thermenlamer.nlter attentie van onze reserveringsafdeling.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening wordt vertraagd doordat: a. Thermen La Mer Day Spa Wellness niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de gast heeft ontvangen; b. Thermen La Mer Day Spa Wellness niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de gast heeft ontvangen; c. er sprake is van overige vertragende omstandigheden die voor risico van de gast komen; heeft Thermen La Mer Day Spa Wellness recht op een zodanige verlenging van overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de gast in rekening brengen.
 2. Thermen La Mer Day Spa Wellness is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst of bewaring te nemen. Voor bewaring hiervan zijn lockers aanwezig in de kleedruimte die sluiten door middel van een sleutel die gedragen kan worden middels een polsbandje. De gast is zelf verantwoordelijk voor de gebruikte locker en de bijbehorende (digitale) sleutel.
 3. Alle onkosten die door Thermen La Mer Day Spa Wellness in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de gast komen geheel voor rekening van de gast.
  Alle maandkaarten zijn persoonsgebonden, hebben een vaste einddatum en kunnen niet aan derden worden overgedragen, met uitzondering van bepaalde door Thermen La Mer Day Spa Wellness specifiek aan te wijzen meerbadenkaarten.
  Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar het oordeel van Thermen La Mer Day Spa Wellness vereist, heeft zij het recht overeengekomen werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Gedrag en Huisregels

 1. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij Thermen La Mer Day Spa Wellness fatsoenlijk gedragen en te allen tijde de aanwijzingen van Thermen La Mer Day Spa Wellness opvolgen. De gast accepteert dat rust en ontspanning kernwaarden van Thermen La Mer Day Spa Wellness zijn en zal zijn gedrag daarop afstemmen. De gast zal zich tijdens zijn verblijf bij Thermen La Mer Day Spa Wellness onthouden van (en zal ervoor zorgen dat andere personen in zijn gezelschap zich onthouden van): a. Drugsgebruik; b. luidruchtig of anderszins storend gedrag; c. het meebrengen van elektronische apparatuur, met uitzondering van het op eigen risico meenemen van een eReader zonder camerafunctie, welke steeds door het personeel van Thermen La Mer Day Spa Wellness kan worden gecontroleerd en/of ingenomen; d. onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen; e. het storen of hinderen van andere klanten of personeelsleden van Thermen La Mer Day Spa Wellness; f. het maken van beeld- of geluidsopnames; g. het hebben van lichamelijk contact met anderen; h. roken, uitgezonderd de door Thermen La Mer Day Spa Wellness aangegeven zone buiten; i. het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties; j. het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.
 2. De gast en alle personen waarvoor de gast wettelijk verantwoordelijk is zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de van tijd tot tijd geldende huisregels van Thermen La Mer Day Spa Wellness. Thermen La Mer Day Spa Wellness kan onder meer nadere eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de gast. De gast dient bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag, waaronder begrepen gedrag in strijd met lid 1 van dit artikel, op eerste verzoek van Thermen La Mer Day Spa Wellness het pand en/of terrein van Thermen La Mer Day Spa Wellness te verlaten met voldoen van de rekening.
 3. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van Thermen La Mer Day Spa Wellness.
 4. Kinderen onder de 10 jaar worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van Thermen La Mer Day Spa Wellness. Kinderen dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 5. Personen jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn van een meerderjarige.
 6. Op het terrein of in de gebouwen van Thermen La Mer Day Spa Wellness verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, moeten bij de receptie van Thermen La Mer Day Spa Wellness worden ingeleverd. Indien deze voorwerpen niet binnen 30 dagen na inlevering bij Thermen La Mer Day Spa Wellness door de eigenaar zijn opgehaald, verkrijgt Thermen La Mer Day Spa Wellness de eigendom van deze voorwerpen.
 7. Thermen La Mer Day Spa Wellness is niet verplicht tot toezending van verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen over te gaan.

Artikel 7: Verhuur

 1. Dit artikel 7 is van toepassing op iedere tussen Thermen La Mer Day Spa Wellness en de gast gesloten overeenkomst betreffende de verhuur van zaken (het “gehuurde”) aan de gast gedurende een bepaalde periode, waaronder begrepen maar niet beperkt tot badjassen en handdoeken.
 2. Thermen La Mer Day Spa Wellness is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de gast vóór ingang van de huurperiode aan Thermen La Mer Day Spa Wellness moet voldoen.
 3. De gast is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal moet direct na ontstaan of constatering aan Thermen La Mer Day Spa Wellness worden gemeld.
 4. Na afloop van de huurperiode moet de gast het gehuurde aan Thermen La Mer Day Spa Wellness teruggeven in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond.
 5. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reparatie, komen voor rekening van de gast.
 6. Indien de gast het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan Thermen La Mer Day Spa Wellness, is de gast verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde aan Thermen La Mer Day Spa Wellness te vergoeden.
 7. Thermen La Mer Day Spa Wellness mag alle voor rekening van de gast komende kosten en schade verrekenen met de van de gast ontvangen waarborgsom, onverminderd de overige rechten van Thermen La Mer Day Spa Wellness.

Artikel 8: Levering

 1. Alle op de website www.thermenlamer.nl genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Producten kunnen bij Thermen La Mer Day Spa Wellness zonder bijkomende kosten afgehaald worden.
 2. Voor verzending van producten wordt € 7,- in rekening gebracht. Bij een totaalbedrag van meer dan € 100,- worden geen verzendkosten berekend.
 3. De levering van de producten vindt plaats op het door de gast opgegeven adres.
 4. Thermen La Mer Day Spa Wellness zal de door de gast bestelde producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de gast zijn bestelling heeft gedaan, leveren.
 5. Indien levering van de door de gast bestelde producten niet mogelijk is omdat het product niet beschikbaar is, zal de gast daarvan zo spoedig mogelijk door Thermen La Mer Day Spa Wellness op de hoogte worden gesteld. Binnen dertig dagen na deze kennisgeving zal Thermen La Mer Day Spa Wellness het door de gast betaalde aan de gast terugbetalen.
 6. In geval de producten niet door de gast in ontvangst worden genomen, is Thermen La Mer Day Spa Wellness gerechtigd de betreffende producten volledig voor rekening en risico van de gast op te slaan.
 7. Op het moment dat de gast de producten in ontvangst neemt, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten op de gast over.

Artikel 9: Betaling

 1. Thermen La Mer Day Spa Wellness mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de gast verlangen.
 2. De gast moet bij zijn vertrek of afronding van het bestelproces, of zoveel eerder als Thermen La Mer Day Spa Wellness verlangt, betalen voor de geleverde prestatie middels een van de aangeboden mogelijkheden. In de vestiging is contant betaling mogelijk en pinbetaling. Op de website kan enkel betaald worden via iDEAL.
 3. Indien in afwijking van het vorige lid een betaaltermijn wordt overeengekomen en de toepasselijke betalingstermijn (welke bij gebreke van een andersluidende afspraak 7 dagen bedraagt) niet volledig is betaald, is de gast aan Thermen La Mer Day Spa Wellness de wettelijke handelsrente verhoogd met 2% verschuldigd. Indien na aanmaning door Thermen La Mer Day Spa Wellness betaling uitblijft, mag Thermen La Mer Day Spa Wellness bovendien aan de gast buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 4. De gast mag betalingen aan Thermen La Mer Day Spa Wellness niet verrekenen en niet opschorten.
 5. Slechts bepaalde door Thermen La Mer Day Spa Wellness aan te wijzen diensten die in abonnementsvorm door Thermen La Mer Day Spa Wellness worden aangeboden kunnen in termijnen worden betaald tegen betaling van door Thermen La Mer Day Spa Wellness vast te stellen administratiekosten.
 6. De gast ontvangt enkel bij een ernstige en langdurige ziekte de mogelijkheid om het abonnement te bevriezen. Dit is enkel mogelijk met een schriftelijk verzoek inclusief een officiële doktersverklaring ter attentie van de directie van Thermen La Mer Day Spa Wellness. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 10: Retourneren

 1. De gast is bevoegd om een koopovereenkomst binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de gast.
 2. Tijdens deze termijn dient de gast als een voorzichtig en redelijk persoon voor het product en de verpakking te zorgen. De gast mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. De gast dient schriftelijk aan Thermen La Mer Day Spa Wellness te melden dat hij de koopovereenkomst wil ontbinden en dient de producten in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking aan Thermen La Mer Day Spa Wellness te retourneren conform de door Thermen La Mer Day Spa Wellness verstrekte instructies.
 4. De kosten voor retournering komen voor rekening van de gast. Retournering aan de balie is kosteloos.
 5. Binnen dertig dagen na retournering van de producten zal Thermen La Mer Day Spa Wellness het door de gast betaalde aan de gast terugbetalen.

Artikel 11: Klachten

 1. De gast is verplicht klachten over de geleverde prestatie of producten direct na constatering aan Thermen La Mer Day Spa Wellness te melden, zodat Thermen La Mer Day Spa Wellness in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen. Klachten moeten vervolgens binnen 24 uur na constatering schriftelijk door de gast aan Thermen La Mer Day Spa Wellness bevestigd worden, op straffe van verval van alle rechten van de gast jegens Thermen La Mer Day Spa Wellness.
 2. Producten zullen als gebrekkig worden beschouwd in het bijzonder wanneer zij niet de gebruikelijke of voorgestelde eigenschappen hebben, hun doel niet dienen, de wettelijke vereisten niet vervullen of niet geleverd werden in de overeengekomen hoeveelheid. Gelieve er kennis van te nemen dat een verhoogde gevoeligheid of een allergische reactie op geleverde producten niet als een gebrek aan de producten kan worden beschouwd. Ook tekortkomingen aan geschenken of andere kosteloze prestaties die wij buiten het kader van uw bestelling leveren, kunnen niet als een gebrek beschouwd worden.
 3. De foto’s van producten in de webwinkel dienen slechts ter illustratie en vormen geen bindende weergave van de eigenschappen van de producten (de verpakking kan bijvoorbeeld anders zijn wegens een door de producent doorgevoerde wijziging).
 4. De gast kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Thermen La Mer Day Spa Wellness later plaatsvindt dan twee werkdagen na het moment waarop de gast de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
 5. Thermen La Mer Day Spa Wellness zal zonder uitstel een beslissing nemen over uw klacht. Het verwerken van een klacht inclusief het herstellen van het gebrek duurt meestal niet langer dan 30 dagen. In het andere geval heeft de gast het recht om de koopovereenkomst op te zeggen. De gast dient ons de nodige samenwerking te verlenen om aan bovenvermelde termijn te kunnen voldoen.
 6. Indien de klacht door Thermen La Mer Day Spa Wellness gegrond wordt geacht, heeft Thermen La Mer Day Spa Wellness, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende producten te vervangen, hetzij voor de producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. Eventuele kosten in verband met de retournering van de betreffende producten komen ten laste van Thermen La Mer Day Spa Wellness.
 7. De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft de gast niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Thermen La Mer Day Spa Wellness is niet aansprakelijk voor indirecte schade, winstderving, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Thermen La Mer Day Spa Wellness of haar leidinggevend personeel.
 2. De gast is aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart Thermen La Mer Day Spa Wellness voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 3. Indien Thermen La Mer Day Spa Wellness aansprakelijk is voor door de gast geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Thermen La Mer Day Spa Wellness beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Thermen La Mer Day Spa Wellness niet uitkeert, om wat voor reden dan ook, is de schadevergoedingsplicht van Thermen La Mer Day Spa Wellness beperkt tot maximaal vijfmaal de prijs die de gast voor de betreffende dienst c.q. het betreffende product heeft betaald.
 4. Thermen La Mer Day Spa Wellness is niet aansprakelijk voor door de gast of een derde geleden schade die is ontstaan: a. aan of met voertuigen van de gast of derden die zich op het terrein van Thermen La Mer Day Spa Wellness bevinden; b. als gevolg van verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van of aan eigendommen van de gast en/of derden; tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Thermen La Mer Day Spa Wellness of haar leidinggevend personeel

Artikel 13: Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Thermen La Mer Day Spa Wellness geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties.
 2. Indien Thermen La Mer Day Spa Wellness Producten aan de gast levert welke Thermen La Mer Day Spa Wellness van haar toeleveranciers verkregen heeft, is Thermen La Mer Day Spa Wellness nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de gast gehouden dan waarop Thermen La Mer Day Spa Wellness ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

Artikel 14: Overmacht

 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van de gast of van Thermen La Mer Day Spa Wellness, is Thermen La Mer Day Spa Wellness gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de gast opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Thermen La Mer Day Spa Wellness wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Thermen La Mer Day Spa Wellness, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Thermen La Mer Day Spa Wellness, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsstoringen, computerstoringen, leveringsproblemen en onvoorziene personeelstekorten.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de gast te leveren behoudt Thermen La Mer Day Spa Wellness zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring aan de gast te ontbinden zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.
 2. Thermen La Mer Day Spa Wellness is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de gast per direct te ontbinden, op het tijdstip waarop de gast: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. op de gast de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast d. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; e. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. g. de gast een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de tussen Thermen La Mer Day Spa Wellness en de gast gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen de gast en Thermen La Mer Day Spa Wellness zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.

Artikel 17: Privacy beleid

 1. Thermen La Mer Day Spa Wellness verzamelt in het kader van boekingen/reserveringen, het aangaan van Overeenkomsten en de uitvoering van de Diensten Persoonlijke Informatie van Gasten. Thermen La Mer Day Spa Wellness verzamelt niet bewust informatie omtrent ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid. Thermen La Mer Day Spa Wellness verzamelt en verwerkt Persoonlijke Informatie uitsluitend voor doeleinden die aan Klanten en/of Gasten kenbaar zijn gemaakt in dit privacybeleid. Thermen La Mer Day Spa Wellness is geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten als instantie die Persoonlijke Informatie verzamelt en verwerkt.
 2. Thermen La Mer Day Spa Wellness mag Persoonlijke Informatie gebruiken voor het verwerken van boekingen/reserveringen voor de beoogde afname van diensten, het vastleggen en bijhouden van zakelijke informatie om te voldoen aan financiële vereisten of het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder het bewaren van zakelijke of financiële bescheiden met betrekking tot een overeenkomst voor fiscale doeleinden), backofficeverwerking (zoals het bijhouden van een lijst met ongewenste gasten, opvolging bij wanbetaling, overtreding van huisregels), en meer algemene optimalisering van de dienstverlening, waaronder het verbeteren van websitenavigatie en het implementeren van maatregelen ter voorkoming van fraude, en algemene marketingdoeleinden.
 3. Onder algemene marketingdoeleinden wordt in ieder geval verstaan het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en toeristisch marketingmateriaal, of het opnemen van contact over ontvangst, services, het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en evalueren van de uitkomsten van dergelijke onderzoeken en het afhandelen van klachten. Klanten kunnen ervoor kiezen hun abonnement op e-mailnieuwsbrieven van Thermen La Mer Day Spa Wellness op te zeggen door op de link in een van de e-mailnieuwsbrieven te klikken, Indien dit door toepasselijke wet- en regelgeving is vereist, zullen Klanten en/of Gasten gevraagd worden om vooraf uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor het ontvangen van marketingmaterialen.
 4. Thermen La Mer Day Spa Wellness verzamelt alleen Persoonlijke Informatie die noodzakelijk is voor de verwerking van gegevens zoals benoemd in deze Algemene Voorwaarden. Thermen La Mer Day Spa Wellness zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat opgeslagen Persoonlijke Informatie accuraat en actueel is. Persoonlijke Informatie wordt bewaard gedurende een zodanige periode als noodzakelijk of gewenst is voor de verwerking van Persoonlijke Informatie conform deze Algemene Voorwaarden en wettelijke vereisten.
 5. Klanten en/of Gasten zijn te allen tijde gerechtigd Thermen La Mer Day Spa Wellness te verzoeken hun Persoonlijke Informatie in te zien, te (laten) wijzig en, te (laten) corrigeren of te laten) verwijderen. Klanten en/of Gasten zijn gerechtigd om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van Persoonlijke Informatie voor marketingdoeleinden door middel van een schriftelijke kennisgeving met die strekking aan het van tijd tot tijd op de website www.thermenlamer.nl gepubliceerde correspondentieadres van Thermen La Mer Day Spa Wellness. Toelichting op het in deze Algemene Voorwaarden neergelegde privacybeleid wordt op eerste schriftelijk verzoek van de Klant en/of de Gast verstrekt.
 6. Thermen La Mer Day Spa Wellness treft redelijke technische en organisatorische maatregelen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen abusievelijk(e) of onrechtmatig(e) wijziging of verlies, of tegen ongeautoriseerd(e) gebruik, openbaarmaking of toegang. Daartoe heeft Thermen La Mer Day Spa Wellness technische maatregelen geïmplementeerd zoals firewalls en organisatorische maatregelen waaronder een registratiesysteem met wachtwoordaanbeveling, fysieke beveiliging ter plaatse, alsmede cameratoezicht. Indien in het kader van een boeking/reservering creditcardgegevens ingevoerd dienen te worden maakt Thermen La Mer Day Spa Wellness gebruik van SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om dergelijke Persoonlijke Informatie te coderen.
 7. Thermen La Mer Day Spa Wellness is gerechtigd Persoonlijke Informatie met derden te delen voor de doeleinden die zijn omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Het kan zijn dat Thermen La Mer Day Spa Wellness voor de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden Persoonlijke Informatie van Klanten en/of Gasten overdraagt aan interne of externe ontvangers die kunnen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming anders is. Indien hiervan sprake is, implementeert Thermen La Mer Day Spa Wellness gepaste maatregelen, met inbegrip van contractuele bepalingen, om veilige overdracht van Persoonlijke Informatie naar externe ontvangers in een land waar het beschermingsniveau anders is dan in het land waar de Persoonlijke Informatie is verzameld, te waarborgen
 8. Het in dit artikel 14 neergelegde privacybeleid is van toepassing op elke vorm van gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door Thermen La Mer Day Spa Wellness alsmede het plaatsen van boekingen/reserveringen met betrekking tot beoogde afname van Diensten via de website www.thermenlamer.nl
 9. Thermen La Mer Day Spa Wellness verzamelt in het algemeen geen persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 18 jaar, met uitzondering van de naam, geboortedatum en nationaliteit zoals rechtstreeks door een volwassene, of met toestemming van een volwassene, namens hen verschaft. Klanten en/of Gasten dienen ervoor zorg te dragen dat kinderen geen Persoonlijke Informatie aan Thermen La Mer Day Spa Wellness verstrekken zonder toestemming, bijvoorbeeld online. Indien Klanten en/of Gasten van mening zijn dat een aan hen gelieerde minderjarige Persoonlijke Informatie aan Thermen La Mer Day Spa Wellness heeft verstrekt anders dan op hierboven omschreven wijze is de Klant en/of de Gast gerechtigd contact op te nemen met Thermen La Mer Day Spa Wellness zodat de desbetreffende Persoonlijke Informatie kan worden verwijderd.
 10. Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen ook andere gegevens dan de hierboven genoemde Persoonlijke Gegevens als gevoelige gegevens worden beschouwd: creditcardnummer, ontspanningsgewoonten, persoonlijke activiteiten en hobby’s, culturele gewoonten, status van roker/niet-roker, enz. Thermen La Mer Day Spa Wellness dient dergelijke gegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd, mogelijk te verzamelen in het kader van optimalisering van de verlening van Diensten, of om Klanten en/of Gasten bepaalde services te kunnen verstrekken, zoals een bepaald dieet of bepaalde toegangsfaciliteiten voor mindervaliden. In dergelijke gevallen zal Thermen La Mer Day Spa Wellness, als dit door de toepasselijke wet- en regelgeving wordt vereist, uitdrukkelijke toestemming aan Klanten en/of Gasten vragen om dergelijke gevoelige gegevens te mogen verzamelen en verwerken.
 11. Persoonlijke Informatie kan onder meer in onderstaande situaties worden verzameld: het plaatsen van al dan niet online boekingen/reserveringen, in- en uitchecken, gebruik van faciliteiten gedurende het verblijf in Thermen La Mer Day Spa Wellness, bij correspondentie in het kader van afhandelingen van aanvragen, claims en/of geschillen, deelname aan marketingprogramma’s, klanttevredenheidsonderzoeken, wedstrijden, aanmelding voor nieuwsbrieven of elektronische of digitale informatieverstrekking (per email), verschaffing van Persoonlijke Informatie door tussenpersonen (touroperators, reisbureaus, reserveringssystemen) en internetactiviteiten, waaronder verbinding met de website van Thermen La Mer Day Spa Wellness (registratie IP-adressen sessiecookies) en gebruik van (draadloos) internet.
 12. Onder voorbehoud van de rechten van Klanten en/of Gasten conform het in deze algemene Voorwaarden opgenomen privacybeleid van Thermen La Mer Day Spa Wellness is Thermen La Mer Day Spa Wellness gerechtigd Persoonlijke Informatie te delen met interne of externe ontvangers, waaronder werknemers en zakelijke partners van Thermen La Mer Day Spa Wellness alsmede externe serviceaanbieders zoals IT-onderaannemers, banken, creditcardmaatschappijen, externe adviseurs, aanbieders van mailingservice, drukkerijen en lokale autoriteiten en/of overheden als dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist of als onderdeel van intern onderzoek binnen Thermen La Mer Day Spa Wellness conform de plaatselijke regelgeving.

Voorwaarden badenkaart

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Bij aanschaf van een badenkaart conformeert u zich aan onze algemene voorwaarden en huis- en gedragsregels. Deze voorwaarden vindt u terug op onze website www.thermenlamer.nl of worden u op verzoek uitgereikt bij de frontoffice. 

 • Alle badenkaarten zijn 1 jaar* geldig vanaf datum van aankoop/betaling en niet persoonsgeboden
  *Met uitzondering van de zomer Badenkaart & de Summer Pass, beide zijn een laagseizoen aanbieding en daardoor een korte periode geldig.
 • Avondbadenkaart dagelijks geldig vanaf 17:00 uur
 • Reserveren is verplicht en is op basis van beschikbaarheid
 • Op badenkaarten geldt geen weekeind- of feestdagentoeslag
 • Reeds lopende badenkaarten worden (indien nodig) bij aanschaf van een nieuwe badenkaart meeverlengd met de einddatum van de nieuw aangeschafte badenkaart (met uitzondering van de ‘Zomerbadenkaart’ & de ‘Summer Pass’)
 • Op reeds aangeschafte badenkaarten wordt geen restitutie verleend
 • Bij aanschaf van een badenkaart ontvangt u een Thermen La Mer saunapas. Deze vragen wij u bij elk bezoek bij binnenkomst te tonen zodat de frontofficecollega de entree van de badenkaart kan verwerken.
 1. Reserveren

Het bezitten van een baden-/maandkaart geeft geen privileges ten opzichte van andere gasten. Ook badenkaarthouders raden wij aan het saunabezoek te reserveren. Wanneer u bij drukte niet heeft gereserveerd en het maximale aantal gasten is bereikt, dan kunnen wij u, ook als badenkaarthouder, geen toegang verschaffen.

 1. Openingstijden en sluitingsdagen
 2. De sauna is geopend van zondag t/m donderdag van 10:00-23:00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10:00-23:30 uur.
 1. Zie voor onze huidige openingstijden onze website www.thermenlamer.nl
 2. Thermen La Mer behoudt zich het recht voor om jaarlijks maximaal 5 dagen te sluiten voor onderhouds- of uitbreidingswerkzaamheden zonder hier een vergoeding tegenover te stellen.
 1. Huis- en gedragsregels

Om een prettig bezoek aan Thermen La Mer voor u en uw medegast te garanderen hanteren wij Huis- en gedragsregels. De huis- en gedragsregels en aanwijzingen van personeel dienen altijd te worden nageleefd of opgevolgd. Gasten die zich hier niet aan houden, worden verzocht, na volledige betaling, Thermen La Mer te verlaten.

Voorwaarden Postcard ‘Send a friend’

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

De ‘Send a friend’ postcard actie is een ludieke actie welke voor een bepaalde (zie geldigheid hieronder) periode loopt. Wanneer u een geschreven Thermen La Mer ansichtkaart via een vriend, kennis, goede buur of familielid heeft ontvangen en u levert deze in bij uw eerstvolgende bezoek aan ons sauna en/of Wellness instituut. Dan ontvangt u van ons eenmalig voor twee personen een kopje koffie of thee.

 • De Postcard actie is geldig t/m 30 september 2024
 • Eenmalig, voor maximaal 2 personen per reservering per postcard
 • Kopje koffie of thee naar keuze

Huisregels

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Om uw bezoek en dat van uw medegasten aan Thermen La Mer zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende huisregels in acht te nemen. Rekening houden met elkaar zal zorgdragen voor een ontspannen verblijf.

Hygiëne

 • Het dragen van badkleding is om hygiënische redenen niet toegestaan.
 • Het dragen van slippers is om hygiënische redenen en uw veiligheid verplicht. In de sauna’s is het dragen van de slippers niet toegestaan.
 • Het dragen van een badjas is verplicht in onze relaxruimte, in het restaurant, de lounge en op het terras.
  Andere kledingvormen zijn niet toegestaan.
 • Persoonlijke verzorging als tandenpoetsen, scheren etc. is niet toegestaan.
 • In de saunacabines dient u op de houten banken een handdoek onder uw gehele lichaam te leggen, dus ook onder uw voeten.
  Geen handdoeken onbeheerd in de saunacabines achterlaten.
 • Het meenemen van handdoeken buiten het saunagedeelte (m.u.v. de tuin) is niet toegestaan.
 • Douchen is verplicht alvorens de baden, sauna’s, stoombad en andere faciliteiten te gebruiken. Na gebruik van een warme ruimte is opnieuw douchen verplicht voordat u van een (zwem)bad gebruik maakt.

Veiligheid

 • Laat waardevolle en persoonlijke spullen achter in uw locker in de kleedruimte.
  U kunt tijdens uw bezoek gebruik maken van een transparante Thermen La Mer-tas voor het meenemen van persoonlijke spullen. Deze tas is verkrijgbaar bij de receptie.
 • Zelf meegebrachte tassen zijn binnen Thermen La Mer niet toegestaan.
 • Thermen La Mer houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen.
 • Duiken in de zwembaden is niet toegestaan.
 • Het verzorgen van een opgieting is uitsluitend toegestaan door medewerkers van Thermen La Mer.
  Het is gasten niet toegestaan zelf geurende olie op saunakachels aan te brengen.
 • De kachels in de sauna’s en de stoomuitlaat in de stoomcabines zijn heet, let dus op.
 • Uw bezoek aan Thermen La Mer is te allen tijde op eigen risico. Thermen La Mer aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen.
 • Wanneer u medische klachten heeft, verzoeken wij u eerst een arts te raadplegen of informatie in te winnen bij een van onze medewerkers. Ook wanneer u bij ons een behandeling ondergaat, verzoeken wij u dringend medische klachten, allergieën en overige bijzonderheden bij uw reservering of aan de specialiste te melden.

Rust en Stilte

 • Rust en stilte wordt zeer gewaardeerd door uw medegasten en is verplicht in al onze saunafaciliteiten. Dit wordt op de deur aangegeven met een sticker. Uitzondering hierop zijn het Osmaans Badhuis en de Kruidensauna. Let ook op uw gespreksonderwerpen.
 • Om de rust van andere gasten niet te verstoren is telefoneren alleen bij de receptie toegestaan. Om de privacy van al onze gasten te waarborgen is het gebruik van een mobiele telefoon en andere elektronische apparatuur waar opnamemogelijkheden op zitten, zoals een tablet, alleen bij de receptie toegestaan. Andere gasten mogen hiervan geen hinder ondervinden. Dit betekent dat overige ruimten, waaronder ook het horecagedeelte en terras, de tuin en kleedkamers uitgesloten zijn.
 • Het maken van foto’s of filmopnamen binnen Thermen La Mer is strikt verboden, dit i.v.m. privacy.
 • Kinderen vanaf 10 jaar zijn van harte welkom, mits in bezit van een zwemdiploma en onder toezicht van een volwassene.
  Vanzelfsprekend zijn ook voor kinderen de huisregels van kracht.

Gedragsregels

 • Lichamelijk contact is niet toegestaan! Dit om misverstanden te voorkomen.
 • Het langdurig reserveren van bedden en zitplaatsen, zonder hiervan gebruik te maken, is niet toegestaan.
 • Zelf meegebrachte consumpties, zoals drankjes en etenswaren, zijn niet toegestaan.
  Waterflesjes zijn uitsluitend toegestaan in de saunahal, de ligweide en bij het buitenzwembad. Waterflesjes mogen niet worden meegenomen in de horeca, in het relaxgedeelte, op het terras en in de faciliteiten (sauna, stoombad, whirlpools e.d.). Hier schenken wij uitsluitend mineraalwater.
 • Roken of het gebruik van alternatieve rookwaren is in het gehele complex niet toegestaan, met uitzondering van het rokersgedeelte buiten en een deel van het terras en de ligweide.
 • Storend gedrag, zowel verbaal als non-verbaal en gewenste of ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
  Gasten die zich hier niet aan houden dienen, na volledige betaling, Thermen La Mer direct te verlaten.
 • De huisregels en aanwijzingen van personeel dienen altijd te worden nageleefd of opgevolgd.
  Gasten die zich hier niet aan houden, worden verzocht, na volledige betaling, Thermen La Mer te verlaten.

Indien u iets verloren hebt, belt u ons dan zo spoedig mogelijk. Gevonden voorwerpen die langer blijven liggen schenken wij aan een goed doel.

Deze huisregels maken onderdeel uit van onze ‘Algemene Voorwaarden’ welke u kunt terugvinden op onze website www.thermenlamer.nl

 

Overige entree voorwaarden

 • Tarieven vanaf 6 maart 2023, prijswijzigingen, druk of zetfouten voorbehouden;
 • Thermen La Mer biedt geen dames- of badkledingdagen
 • Het dragen van badkleding is niet toegestaan.
 • Bij huur badgoed berekenen wij borg van € 25,-. Bij inlevering (op zichtbaar vertoon aan receptie) van het badgoed wordt dit retour geslagen op de rekening.
 • Het dragen van slippers is verplicht.
 • Het dragen van een badjas buiten het saunagedeelte is verplicht.
 • Kinderen vanaf 10 jaar zijn van harte welkom, mits onder begeleiding van een volwassene en in bezit van zwemdiploma.
 • Wij adviseren u te allen tijde uw saunabezoek te reserveren. Om een prettig verblijf voor u en uw medegasten te waarborgen is het aantal gasten gebonden aan een maximum. Reserveer hier uw saunabezoek.
 • Wij verzoeken u vriendelijk notie te nemen van onze huis- en toegangsregels voor uw bezoek aan Thermen La Mer.
 • Op externe entree- en/of kortingsvouchers en op externe arrangementen geldt op feestdagen een toeslag van € 7,50 p.p.
 • SWG Wellnesscard punten; Deze zijn tijdens feest- eventdagen en tijdens de kerstvakantie niet inwisselbaar.

Thermen La Mer December Actie

December is de maand van gezelligheid en verrassingen, wij willen graag de feestvreugde met u delen. Daarom krijgt u tijdens deze feestelijke maand een extraatje bij aankoop van een cadeaucard. U ontvangt dit in de vorm van een Voucher, een klein gebaar om de feeststemming compleet te maken.
Onze Voucher-uitgifteperiode loopt meestal van medio eind november tot eind december, hoewel de exacte data per jaar kunnen variëren. Ook kan de inhoud van de Cadeauvoucher jaarlijks verschillen, waardoor er altijd iets nieuws en spannends te ontdekken valt.

December Actie Voorwaarden

 • Bij aanschaf van een cadeaucard vanaf € 50,- ontvangt u één Actie voucher cadeau.
  • De cadeaucards kunnen worden aangekocht via onze website of aan de receptie.
 • De December actie is niet geldig en/of van toepassing bij aankoop van onze Digitale Cadeauvoucher. Verzending Cadeaucard: Verzendkosten bedrage € 3,-.
  • Houd u er rekening mee dat verzending in de decembermaand langer kan duren i.v.m. de december drukte.
 • Cadeaucards kunnen niet worden ingewisseld op de dag van aankoop.
 • Op de actie voucher staat aangegeven vanaf wanneer de voucher ingeleverd kan worden en tot wanneer de actie voucher geldig is. Op de einddatum worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • Reserveren is noodzakelijk.
 • U dient de voucher bij het inchecken in te leveren.
 • De voucher is niet geldig i.c.m. andere acties, specials, arrangementen en/of acties van. externe partijen.
 • Ook geldig voor één persoon
 • Niet in tweeën of in contanten inwisselbaar.

December Voucher 2023

Wanneer u in de periode van 20 november t/m 26 december 2023 een Cadeaucard aankoopt (via de website of bij de receptie) ontvangt u bij aanschaf van een cadeaucard vanaf € 50,- een 2=1 December Actie voucher cadeau.

 

DECEMBER VOUCHER 2023

Twee sauna entree voor de prijs van één
(50% korting op uw entree)

Deze voucher is geldig van 25 maart t/m 30 september 2024, voor maximaal 2 personen.
Deze voucher dient u bij het inchecken in te leveren. Reserveren noodzakelijk. Niet geldig
i.c.m. andere acties, specials, arrangementen en/of i.c.m. acties van externe partijen.
Ook geldig voor één persoon, niet in tweeën of in contanten inwisselbaar.
Zie voor alle voorwaarden onze website www.thermenlamer.nl.

Voorwaarden Summerpass 2024

 • Bij aanschaf van de Summerpass ontvangt u een stempelkaart. Deze dient bij elk gebruik van de Summerpass te worden afgestempeld.
 • Aan de stempelkaart vallen geen rechten te ontlenen.
 • De Summerpass entrees kunt u gebruiken van 1 juli tot en met 30 september 2024.

Openstaande entrees komen daarna automatisch te vervallen en kunnen niet meer worden gebruikt.

 • De Summerpass kan niet worden verlengd. Ook niet bij aankoop van een nieuwe badenkaart.
 • De Summerpass is niet persoonsgebonden.
 • Reserveren is noodzakelijk en op basis van beschikbaarheid.
 • Op een Summerpass entree geldt geen weekeind-, feestdag- of vakantietoeslag.
 • Op een reeds aangeschafte Summerpass wordt geen restitutie verleend.
 • De Summerpass is niet inwisselbaar tegen contanten.
 • De Summerpass is niet geldig in combinatie met andere acties en/of vouchers.
 • Over het aankoopbedrag van de Summerpas worden geen La Mer Royalty punten verstrekt

De Summerpass is alleen verkrijgbaar via onze receptie van 1 juli t/m 21 september 2024.